פדיון הבן

לבן הבכור שנולד יש קדושה מיוחדת. לפיכך, כאשר נולד בן בכור יש לערוך טקס מיוחד במהלכו פודים את התינוק, באמצעות תשלום של חמישה שקלים לכוהן.

הציווי למצווה ניתן למשה בשעה שיצאו בני ישראל ממצרים. בעקבות מכת הבכורות, שפגעה רק בבכורי המצרים, נצטווה משה לקדש את בכורות בני ישראל, על מנת שיעבדו בבית המקדש. לאחר שחטאו ישראל בחטא העגל, ניטלה זכות העבודה במשכן מהבכורות וניתנה ללוויים. העברת הבכורות מרשות ה"הקדש" הצריכה אפוא פדיון מיוחד, באמצעות חמישה שקלי כסף, שניתנו לכהנים. הפדיון חייב להיעשות ע"י מטבעות או חפצים בערך של חמישה שקלי כסף (שמות יב, יג; במדבר יח, טו-טז) – סה"כ כ-96 גרם כסף טהור. החיוב מוטל על אבי הילד לאחר שמלאו לתינוק שלושים יום. הוא חל רק כאשר הבן בכור לאמו, גם אם אינו בכור לאביו. החברה הממשלתית למדליות הנפיקה מטבעות כסף מיוחדות לפדיון הבן…

להזמנת כהן ועריכת טקס פדיון הבן 
פנו אלינו  052-7278770